सूूदूर पश्चिम प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तर्फको विभिन्‍न सेवा, समूहको चौथो तहका पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन सूचना

सूूदूर पश्चिम प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तर्फको विभिन्‍न सेवा, समूहको चौथो तहका पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन सूचना