प्रदेश लोक सेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशकाे स्थानीय तह अन्तर्गतका सहायक चौथो तह प्राविधिक पदहरूको खुला तथा समावेशी पदहरूको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना

प्रदेश लोक सेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशकाे स्थानीय तह अन्तर्गतका सहायक चौथो तह प्राविधिक पदहरूको खुला तथा समावेशी पदहरूको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना

2024-04-12 5939 215 39

प्रदेश लोक सेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशकाे स्थानीय तह अन्तर्गतका सहायक चौथो तह प्राविधिक पदहरूको खुला तथा समावेशी पदहरूको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना

Author(s)/Publisher(s): © प्रदेश लोक सेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेश