कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगको प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका चौथो तहका विभिन्‍न सेवा, समूह र उपसमूहका अप्राविधिक/प्राविधिक तर्फका पदहरुको विज्ञापन २०७९

कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगको प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका चौथो तहका विभिन्‍न सेवा, समूह र उपसमूहका अप्राविधिक/प्राविधिक तर्फका पदहरुको विज्ञापन २०७९

2023-01-29 74 0 0
Author(s)/Publisher(s):