Vacancy/Job Related Notices

SN Title View
1 गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगको प्रदेश निजामती र स्थानीय सरकारी सेवाका सहायक चौथों तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदहरूको आन्तरिक, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन
2 प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेशलको स्वास्थ्य सेवा लगायतका विभिन्न सेवाका विभिन्न सेवा र पदमा गरेको विज्ञापन
3 बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्वास्थ्य सेवा लगायतका विभिन्न प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा १११३ जनाको लागि विज्ञापन
4 संघीय लोक सेवा आयोगको प्राविधिक पाँचौ तहका विभिन्न पदहरुको विज्ञापन
5 लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगको (प्राविधिक) पाँचौ तहका विभिन्न पदहरुको विज्ञापन
6 संघीय लोक सेवा आयोगको रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पद (अप्राविधिक) को बढुवा, आ.प्र. र खुला तथा समावेशी पदको विज्ञापन गरिएको सूचना
7 प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेशको स्थानीय सरकारी सेवाको प्राविधिक चौथो तहको विज्ञापन २०८०
8 संघीय लोक सेवा आयोगको खरिदार वा सो सरह (प्राविधिकचौथो तह) पदको बढुवा, आ.प्र. र खुला तथा समावेशी पदको विज्ञापन
9 प्रदेश लोक सेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशकाे स्थानीय तह अन्तर्गतका सहायक चौथो तह प्राविधिक पदहरूको खुला तथा समावेशी पदहरूको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
10 संघीय लोक सेवा आयोगले राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), खरिदार वा सो सरहका पदको विज्ञापन
11 कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगको विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक अप्राविधिक तर्फका अधिकृत स्तर सातौँ र आठौँ तहको विज्ञापन
12 कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको (११६ जना) चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना
13 गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगको सातौँ र आठौँ तहका विभिन्न पदहरुको अन्तर तह, खुला तथा समावेशी परीक्षाको विज्ञापन र ज्येष्ठता का.स.मु बढुवाको सूचना
14 गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगको प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवाका अधिकृत सातौं र सहायक पाचौं तहको प्राविधिक र अप्राविधिक तर्फका विभिन्न पदहरुको विज्ञापन
15 संघीय लोक सेवा आयोगको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), स्वास्थ्य सेवा आठौं/सातौं तह तथा मानव अधिकार सेवा अधिकृत तृतीय श्रेणीका पदहरूकाे विज्ञापन (बढुवा, आ.प्र., खुला तथा समावेशी)
16 संघीय लोक सेवा आयोगको स्वास्थ्य सेवाका प्राविधिक पाँचौ र अन्य सेवाका अप्राविकि पाँचौ तहको विज्ञापन