Results

SN Title View
1 प्रदेश लोक सेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय सेवा अ.हे.व. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (भूल सुधार सहितको सूचना)
2 प्रदेश लोक सेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत वि.नं. ५१०६३-६७/२०७९-८०, अ.न.मी. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना