कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारीस भएका कार्मचारीहरुलाई कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फारम फारम (सिटरोल) भर्ने सम्बन्धी सूचना

कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारीस भएका कार्मचारीहरुलाई कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फारम फारम (सिटरोल) भर्ने सम्बन्धी सूचना

2023-02-11 76 0 0
Author(s)/Publisher(s):