कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगको वि.नं. ३१-३५ /०७९-८० (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, कम्यूनिटी नर्सिङ समूह, सहायकस्तर चौथो तह, अ.न.मि. पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगको वि.नं. ३१-३५ /०७९-८० (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, कम्यूनिटी नर्सिङ समूह, सहायकस्तर चौथो तह, अ.न.मि. पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना