कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगको वि.नं. २६-३०/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, सहायकस्तर चौथो तह, अ.हे.ब. पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगको वि.नं. २६-३०/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, सहायकस्तर चौथो तह, अ.हे.ब. पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना