बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगको (वि.नं. 617-618-079-80(खुला-समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, क.न., प.हे.न. समूह, पाँचौँ तह, पब्लिक हेल्थ नर्स पद) को स्वीकृत नामावली सूचना

बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगको (वि.नं. 617-618-079-80(खुला-समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, क.न., प.हे.न. समूह, पाँचौँ तह, पब्लिक हेल्थ नर्स पद) को स्वीकृत नामावली सूचना