Exam Notices

SN Title View
1 लोक सेवा आयोगबाट मिति २०८०।१०।२४ मा प्रकाशन भएको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) नायव सुब्बा वा सो सरह र स्वास्थ्य सेवातर्फ पाँचौं तहका आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फका विभिन्‍न पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सूचना
2 प्रदेश लोक सेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशकाे हेल्थ असिष्टेण्ट पदको स्वीकृत नामावली