Health Insurance

SN Title View
1 राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा नीति, २०७१
2 स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको नमुना स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, २०७८
3 List of services included in benefit package and rate (स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सुविधा थैली अन्तर्गतका सेवा सुविधाहरुको विवरण तथा दर रेट)