Rule And Laws

SN Title View Share
1 संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४
2 लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी एवं दक्ष/विज्ञ र कर्मचारीहरुको आचारसंहिता, २०६९
3 संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षाा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी संशोधित मापदण्ड, २०७७
4 पाठ्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ (सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाका लागि)
5 लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७९
6 लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७९
7 लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९