Operational Guidelines

SN Title View Share
1 Local Level Operational Guidelines
2 Provincial Level Operational Guidelines
3 Miscellaneous (विविध)
4 किशोरकिशोरी मैत्री सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७९
5 सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम कार्यविधि निर्देशिका, २०७३
6 Operational guideline for the priority Assistive product list, 2078