Acts

SN Title View
1 Public Health Service Act, 2075 (2018) (English Version)
2 जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ (नेपालीमा)
3 Nepal Health Professional Council Act, 2053 (English Version)
4 नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ (नेपालीमा)
5 Nepal Health Service Act, 2053 (1997) (English Version)
6 नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (नेपालीमा)