Sheetroll Form (सिटरोल फारम)

SN Title View
1 स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवा तर्फको कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल)
2 स्थानीय तहको कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल)
3 स्थानीय तहको अन्य सेवाका कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल)
4 सिटराेल फाराम दर्ता तथा प्रमाणित गर्न चाहिने कागजातहरु
5 प्रदेश तह सिटरोल फाराम
6 संघीय तहको सिटरोल फाराम (Sheetroll Form) अनुसूची १० (स्वास्थ्य सेवाका लागि)
7 स्थायी शिक्षकले भर्ने सिटरोल फाराम