Administrative Form/Formats

SN Title View
1 रमाना पत्र (स्वास्थ्य सेवा)
2 रमाना पत्र (निजामती सेवा) || Ramana Patra
3 स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्तरबृद्धि (बढुवा) हुन पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु
4 निरोगिता तथा सपथ ग्रहण (स्वास्थ्य सेवाका लागि)
5 निरोगिता तथा सपथ ग्रहण (स्वास्थ्य सेवा बाहेक अन्य सेवाका लागि)
6 Pension Form (निवृत्तभरण माग फाराम)
7 Travel Order (भ्रमण आदेश)
8 का.स. मुल्यांकन बढुवा फारम
9 सपथ ग्रहण फारम (स्वास्थ्य)
10 Promotion Form (बढुवा/स्तरबृदी फाराम)
11 का.स.मु. फारम (अधिकृत स्तर)
12 का.स.मु. फारम (सहायक स्तर)
13 Leave Form (बिदाको माग फाराम)